Celebrarea a 110 ani a Institutului Viei și Vinului ”V.E.Tairov”, or. Odesa, Ucraina

     Academ. Boris GAINA, Academician-coordonator al Secției de Științe Agricole a Academiei de Științe a Moldovei
Dr. Eugeniu Alexandrov, Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei

     In perioada 10-11 septembrie 2015acad. Boris Gaina a participat la ConferintaInternațională dedicată aniversării 110 anide la crearea perstigioasei instituții de cercetareviti-vinicolă a Institutului Viei și Vinului”V.E.Tairov” din or. Odesa, Ucraina.Оn cadrul Conferinței Internaționale savanții Academiei deȘtiințe a Moldovei, Institutului Științifico-Practic pentruHorticultură și Tehnologii Alimentare au prezentat amplerapoarte, consacrate rezultatelor cercetărilor оn domeniileselecției intraspecifice a viței-de-vie cu rezistență la filoxeră,boli și vătămători, oenologiei – legate de indicii biochimicilimitați pe piața UE, ecologiei și amplasării viței-de-vie оnarealele hotarului Republica Moldova – Ucraina etc.Dezvoltarea viticulturii pe parcursul evoluţiei sale a cunoscutmultiple metode de ameliorare a viței-de-vie, cum ar fiselecţia naturală sau dirijată (intraspecifică, interspecifică,clonală, ingineria genetică etc.).

     Un imperativ a ştiinţei viti-vinicole mondiale rămвne a fi obţinereavarietăţilor de viţă-de-vie de calitate, absolut rezistentela atacul filoxerei (radiculară şi foliară).La aceasta prestigioasa Conferintă internațională GrădinaBotanică (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei a prezentatun raport cu privire la obţinerea varietăţilor noi de viță-de-vie ceea ce оn multe cazuri duce la schimbarea spectruluide compuşi chimici şi biochimici, responsabili de aroma,culoarea şi gustul bacelor, al sucului şi al vinului obţinut.Conform cerințelor Uniunii Europene la producerea produselorvitivinicole, compoziția chimică a materiei primetrebuie să оntrunească unele cerințe stricte, de exempludiglucozid-3,5-malvidol nu trebuie să depășească limita de15 mg/dm3. Recent Organizaţia mondială a Viei şi Vinului apus оn discuţie problema reducerii acestui indice оn vinuri lalimita de 5 mg/dm3.Un alt component important din sucul bacelor hibrizilor deviță-de-vie de orice ordin, inclusiv cei distanţi este antranilatulde metil (3,4-benzoxazol), căruia i se atribuie rolul principalоn crearea gustului şi mirosului (aromelor) de foxat (denaftalină sau/şi de fenol).Antranilatul de metil reprezintă un compus azotic dingrupa benzoxazolilor, se formează оn struguri (оn deosebila hibrizii producători direcţi) оn cantităţi de 0,2-3,5 mg/dm3 de must (suc).

     Acesta se regăseşte оn vin оn aceleaşiconcentraţii alături de un alt component chimic aromatvolatil – acetatul de izoamil. De aceea şi acest constituentchimic important din sucul bacelor hibrizilor noi din selecţiaintraspecifică se cere determinat, studiat şi luat dreptcriteriu de preselecţie.Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului a stabilit оn anul2004 concentraţia limită de metanol de 250 ml/l pentru vinurilealbe și 400 ml/l pentru vinurile roşiiMetanolul reprezintă un alcool care se sintetizează prinsubstituirea оn molecula de metan a unui atom de hidrogencu o grupare – OH (hidroxilică). Оn procesele de fermentarea fructelor se poate forma metanol prin descompunereapectinelor. Consumul de metanol poate produce intoxicațiigrave, acesta poate lua naștere prin distilarea fracționată оnmod particular a alcoolului.De aceea, este actuală problema obţinerii de noi varietăţide viţă-de-vie cu caractere agro-biologice care să satisfacăla maximum cerinţele faţă de strugurii de masă utilizaţi laconsumul proaspăt, şi faţă de cei destinaţi procesării industriale(sucuri, concentrate, vinuri, distilate).

     Оn Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe aMoldovei, concomitent cu alte centre ştiinţifice internaţionaledin acest domeniu au fost realizate investigaţiiоn domeniul hibridării distante la viţa de vie, antrenвndviţa de vie americană (Muscadinia rotundifolia Michx.), curezistenţă absolută la filoxeră, dar cu caractere agro-biologicede calitate inferioară, оn оncrucişări cu soiurilespeciei europene (Vitis vinifera L.), ne rezistente la ataculfiloxerei, dar cu caractere agro-biologice (productivitateşi calitate) оnaltă. Оn final au fost creaţi hibrizi distanţi de viţă de vie pe rădăciniproprii оmbinвnd aceste criterii și оn baza principiilor clasiceuvologice și tehnologice s-a constatat că hibrizii distanţi deviță-de-vie (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.):DRX-M4-502; DRX-M4-512; DRX-M4-560; DRX-M4-580 ş.a. –posedă calităţi ale soiurilor de masă, iar hibrizii DRX-M3-3-1;DRX-M4-580; DRX-M4-640 ş.a. posedă proprietăţi mixte(pentru consum curent şi procesare industrială).Astfel, a fost inițiată procedura de creare a sectoarelor experimentalede cultivare a hibrizilor distanți de viță-de-vieоn condițiile zonei de nord a Republicii Moldova (Bălți șiSoroca).Delegația AȘM, MAIA, UASM și IȘPHTA a participat la aprecierileorganoleptice ale noilor varietăți de struguri de masădin selecția IVV ”V.E.Tairov”, precum și varietăți obținute оnMoldova, Bulgaria, Rusia, Romвnia și Armenia.

     Specialiștii de la fabricile de vin din șapte țări și savanții –participanți la Conferința Internațională au apreciat vinurilede diferite tipuri, obținute la IVV ”V.E.Tairov” din soiurile destruguri tehnici, și care au completat sortimentul viticol оnUcraina, Moldova, Rusia și Bulgaria.Оn cadrul festivităților prilejuite aniversării a 110 ani de la fondareaIVV ”V.E.Tairov” au fost organizate vizite de lucru оn laboratoarelede virusologie, cultura ”in vitro” a viței de vie, enologie,precum și la colecția de varietăți cu peste 2000 de soiuri.Reprezentanții AȘM și MAIA au avut оntrevederi cu conducereaAcademiei Naționale de Științe Agricole a Ucrainei оnfrunte cu Președintele ANSAU, acad. Iaroslav M. Gadzalo, оncadrul cărora s-a subliniat importanța colaborării institutelorde profil agricol din ambele țări оn cadrul proiectelor decolaborare bilaterală, transfrontalieră Ucraina – Moldova –Romвnia și Horizont 2020.

     De asemenea, au fost organizate discuții cu cadrele didacticede la Academia de Științe Alimentare, Universitatea deȘtiințe Agricole și Institutul de Selecție și Genetică din cadrulANȘAU cu sediul оn or. Odesa ce țin de pregătirea cadrelorși colaborarea științifică agro-alimentară.

     Bibliotecii AȘM i-au fost oferite ca donație:1. Culegerea de articole nr. 52 a revistei”Виноградарство и Виноробство”, editată deIVV ”V.E.Tairov” (2015 m 234 pag.).2. Revista „Садоводство и Виноградарство»,№8 (49), 2015, 66 ст.3. Revista «Сад, виноград и вино Украины»,№10-12б 2014.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *