AIPA a dat start Campaniei de recepționare a cererilor de subvenționare 2017

     Evenimentul oficial de lansare a Campaniei de re­cepționare a cererilor de subvenționare a avut loc 27 iunie curent. Partea oficială a evenimentului a demarat cu un briefing, oferit de directorul Agenți­ei de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), dl Nicolae Ciubuc, cu privire la lansarea campani­ei de recepționare a cererilor de subvenționare și noutățile noului Regulament. Totodată, la eveni­ment a participat și primul producător agricol care ulterior a depus cererea de subvenționare la sediul Agenției, astfel fiind anunțat startul recepționării cererilor de solicitare a sprijinului financiar oferit de către stat.

     Ulterior, reprezentanții mass-media au vizitat investițiile efectuate de întreprinderea SRL „Agro-Meridian” situată în s. Boșcana, r-nul Criuleni, administrată de G. Jembei, pentru care s-au depus cereri de subvenționare în cadrul subMăsurii 1.2. „stimularea investițiilor pentru înființarea, modernizarea şi defrișarea plantațiilor multianuale”, subMăsurii 1.3. „stimu­larea investițiilor pentru procurarea echipamentului de iriga­re” și sub Măsurii 2.2. „stimularea investițiilor pentru procu­rarea tehnicii şi utilajului agricol convențional”. Proprietarul întreprinderii a depus primele dosare spre subvenționare pentru investițiile efectuate în 2016 în valoare totală de cca 3 milioane lei dintre care cca 1,2 milioane lei vor constitui suma subvenției.

     Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru anul de subvenționare – 2017, constituie 900 mil. lei, inclusiv 231,0 mil. lei din contul Programului ENPARD Moldova — suport pentru agricultură şi dezvoltare rurală. De mențio­nat că, din fondul anului 2017, cca 335 mil. lei au fost achitate pentru cererile rămase fără acoperire financiară din 2016, prin urmare, disponibil pentru anul 2017 sunt circa 565 mil. lei.

     Mijloacele Fondului se utilizează conform măsurilor de spri­jin şi în limitele alocațiilor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul respectiv. Totodată, Legea cu privire la principi­ile de subvenționare a producătorilor agricoli oferă garanția existenței Fondului, cu stabilirea minimă anuală a mărimii acestuia, pentru următorii 5 ani, 2017-2021.

     Mijloacele în cauză vor fi utilizate pentru creșterea competiti­vității sectorului agroalimentar prin restructurare şi moderni­zare, precum şi pentru atragerea investițiilor în exploatațiile agricole pentru restructurare şi adaptare la standardele Uni­unii Europene.

     Dosarul pentru obținerea subvențiilor trebuie să conțină o cerere-tip, copia de pe certificatul de înregistrare, planul de afaceri pentru cel puțin 5 ani, certificatul care confirmă că fer­mierul nu are datorii față de bugetul de stat şi local, copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire etc. Mai multe detalii găsiți accesând www.aipa.gov.md. Oficiile Teritoriale ale Agenției de Intervenție şi Plăți pentru Agricul­tură invită toți producătorii agricoli, solicitanți de subvenții, să depună cererea de subvenționare până la data de 31 oc­tombrie curent.

     Pentru a beneficia de subvenții, producătorii agricoli trebuie să respecte noile modificări. Iată care sunt principalele reguli pe care producătorii agricoli trebuie să le știe:

 • Pentru investițiile ce depășesc 0,5 mil. lei, producăto­rii agricoli trebuie să aibă la bază un plan de afaceri, prin care să se demonstreze fezabilitatea proiectului realizat, și să nu aibă restanțe la achitarea impozitelor şi taxelor față de bugetul public național, la momentul depunerii cererii de subvenționare;
 • Mărimea subvențiilor pentru toate categoriile de agri­cultori nu va depăși 50% din costul investițiilor, iar soli­citantul va depune doarun singur dosar de subvențio­nare în cadrul unei măsuri de sprijin;
 • Solicitanţii de subvenţii care au procurat combine/ tractoare începând cu anul precedent celui de subven­ționare vor beneficia de subvenție după capacitatea motorului (cai putere) raportată la suprafața terenului arabil deținut, iar pentru diverse mașini şi utilaje agri­cole solicitantul trebuie să dețină cel puțin 5 ha teren agricol şi tractor cu capacitatea energetică necesară pentru agregatarea acestuia;
 • Prezentarea copiei de pe certificatul ce atestă parti­ciparea la cursul de instruire a producătorilor agricoli (24-40 ore);
 • Copia de pe certificatul HACCP, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO, sau a unui contract încheiat;
 • Procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix;
 • În cazul subMăsurii 1.6. ce vizează ”Stimularea inves­tițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare”solicitantul va demonstra deținerea bazei de producție proprie, confirmate prin suprafețe de te­ren deținute/șeptel de animale, care ar asigura cel pu­țin 50% din capacitatea de păstrare/prelucrare eligibilă pentru subvenționare;
 • Nu sunt pasibili de subvenționare producătorii agrico­li care în ultimii 3 ani calendaristici, precedenți anului în care au depus cererea de subvenționare, au obținut subvenții din partea statului, cumulativ pe măsuri în mărime de 9,0 mil. lei;
 • Mai nou, începând cu acest an, producătorii agricoli vor fi obligați să aplice și să întrețină materialele de vi­zibilitate aplicate pe obiectul investiției;
 • Cei care practică agricultura ecologică vor fi obligați să activeze în domeniu, pe o durată de cel puțin 5 ani, în condițiile când aceștia încalcă prevederea, vor restitui suma alocată de stat. Anterior, acest termen era până la 3 ani;
 • De asemenea, în cadrul subMăsurii 1.2. ce prevede ”Sti­mularea investițiilor pentru înființarea, modernizarea şi defrișareaplantațiilor multianuale, inclusiv a plantațiilor viticole şi a plantațiilor pomicole” au fost incluse sub­venționarea echipamentului antiploaie și al sistemelor moderne de suporturi în plantațiile multianuale.
 • Suplimentar, pentru sectorul viticol, eligibili pentru sub­venționare sânt producătorii care sânt înregistrați şi/sau care au înregistrate plantațiile viticole în Registrul vitivi­nicol;
 • Noul regulament mai prevede susținerea agricultorilor moldoveni dornici să se promoveze pe piața externă. Astfel, prin intermediul subMăsurii 1.9. ”Stimularea acti­vităților de promovare pe piețele externe” producătorii agricoli vor beneficia de mijloace financiare pentru par­ticiparea şi organizarea de expoziții, târguri, concursuri, cu profil agroalimentar, inclusiv în rețelele de comercia­lizare pe piața externă.
 • Începând cu anul 2017, o parte din buget se va aloca şi pentru construcția/ reconstrucția şi renovarea pensiu­nilor agroturistice rurale precum și la crearea sau extin­derea unităților meșteșugărești – atelierelor de lucra­re a lemnului, de confecționat obiecte artizanale, de confecționat ceramică, de croitorie, broderie, tricotaje, împletituri, de fierărie, de prelucrare a pieilor, papurii și răchitei etc.
 • În cadrul Măsurii 4 ce vizează Îmbunătățirea şi dezvol­tarea infrastructurii rurale se va aloca 50% din costul investiției eligibile pentru subvenționare, dar nu mai mult de 800,0 mii lei per beneficiar pentru utilajul, echi­pamentul şi instalațiile de producere a energiei regene­rabile.

     În vederea încurajării producției agroalimentare ecologice, susținerii businessului mic şi mijlociu şi atragerea tineretului în agricultură, a femeilor din mediul rural, cu subvenții în cuan­tumurile majorate, în condiții generale din valoarea investiției eligibile, se prevede acordarea a 15% producătorilor agricoli ti­neri și femeilor, 20% producătorilor agricoli preocupați de cul­tivarea culturilor ecologice sau creșterea șeptelului animalelor ecologice şi 10% producătorilor agricoli, care au achiziționat bunuri eligibile la subvenționare, de producție autohtonă.

     În plus, noul regulament de subvenționare prevede imple­mentarea unui nou sistem de monitorizare a rezonabilității costurilor investițiilor, în vederea neadmiterii majorării artifi­ciale a investiției și prevenire a fraudelor.

     Producătorii agricoli, beneficiari de subvenții, din momentul autorizării spre plată a cererii de solicitare a sprijinului finan­ciar, sunt obligați pe o perioadă de 5 ani:

 • să asigure utilizarea conform destinației a obiectului investiției pentru care a primit subvenții, în scopul rea­lizării obiectivelor și indicatorilor asumați prin planuri­le de afaceri;
 • să întrețină obiectul investiției în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat;
 • să asigure toate condițiile pentru desfășurarea cores­punzătoare a inspecțiilor post-achitare de către repre­zentanții împuterniciți ai Agenției.

     În cazul încălcării obligațiilor invocate, precum şi acei care au intrat în proces de insolvabilitate, sau lichidare, urmează să restituie suma subvenției.Mărimea sprijinului financiar acordat unui producător agri­col în cadrul unui an de subvenționare, cumulativ pe toate măsurile de sprijin nu va depăși suma de 3,0 mil. lei per be­neficiar, iar pentru grupurile de producători plafonul va fi în limita de 4,5 mil. lei.

Serviciul relații externe AIPA

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *