PERSPECTIVE ÎN CERCETĂRILE AGROALIMENTARE PENTRU PERIOADA 2015-2018

  1. Conceptul cercetărilor in problemele complexuluiagroindustrialProgresul ştiinţifico-practic in agricultura şi industria alimentară aRepublicii Moldova poate avea drept bază implementarea cercetărilordin ştiinţa agrobiologică şi tehnologiei agroalimentare obţinutein ţară şi peste hotarele ei in ultimii ani. Concomitent cu atragereainvestiţiilor, atat de necesare acestui complex al economiei naţionale,reanimarea complexului agroindustrial necesită aplicarea şiimplementarea rezultatelor recente din biologia moleculară, microbiotehnologieişi biotehnologiilor performante de creştere amateriei prime agricole şi de procesarea ei industrială. Doar sporindperformanţele din agricultură şi industria alimentară devine posibilăasigurarea necondiţionată a celor trei domenii a securităţii statului:alimentar, energetic şi sănătatea populaţiei. Intreaga activitate a comunităţiiştiinţifice a Moldovei, a cărui vector politic strategic esteindiscutabil integrarea in spaţiul statelor Uniunii Europene, trebuiesă fie strans legată de programele şi proiectele acestei comunităţicum ar fi „Orizont 2020” şi altele.2. Sarcinile comunităţii ştiinţifice din sfera agroindustrialăIncadrarea efectivă a potenţialului existent in soluţionarea problemelorstringente, dictate de situaţia actuală a economiei naţionale,de poziţionarea ei geopolitică şi de realizarea cu succes a vectoruluipolitic, integrarea in spaţiului statelor Uniunii Europene.Cooperarea activă a cercetătorilor din ţară in baza creării „cluster”-ilor inovaţionale, cu savanţii din ţările cu o agricultură şi industrie alimentarăavansată: Germania, Franţa, Italia, Cehia, Ungaria,Romania,Polonia, precum şi cu colegii din spaţiul Comunităţii Statelor Independentecum sunt Rusia, Ucraina, Bielorusia şi al.Instaurarea unei practici in sfera cercetare/dezvoltare din RepublicaMoldova, care să prevadă in mod obligatoriu crearea şi implementareain producere a realizărilor tehnologice incepand cu soluţionareaproblemelor existente in valorificarea efectivă a solului, in reproducereaşi implementarea seminţelor de soiuri autohtone şi din export,verificate in condiţiile climaterice a ţării noastre, finalizand cu producţiarealizată şi recepţia banilor pe cont.3. Căile de redresare a situaţiei din agricultură prin asistenţaştiinţificăConsolidarea terenurilor agricole pentru a asigura baza implementăriinoilor realizări ale ştiinţei şi practicii avansate, inclusiv a tehnologiilorindustriale cu un consum redus de energie.Elaborarea, testarea şi transferul tehnologiilor cu un lanţ valoric efectivşi aplicat pe larg in agricultură şi perfecţionarea procesării materiilorprime agricole care vor asigura calitatea inaltă şi competitivă aproducţiei obţinute.Garantarea inofensivităţii producţiei alimentare prin realizarea eficientăa trasabilităţii tuturor etapelor sau procedeelor din tehnologiacomplexă de producere, colectare, transportare, procesare, ambalareşi realizare a acesteia.Asigurarea securităţii alimentare in baza optimizării volumelor dematerie primă agricolă şi a tuturor categoriilor de produse alimentarefinite in strictă corespundere cu necesităţile vitale ale ţării, programelede export, acordurile semnate pe plan internaţional cu OrganizaţiaMondială a Comerţului, exigenţele Uniunii Europene şi aComunităţii Statelor Independente.4. Accente in programele şi proiectele pentru anii 2015-2018Mobilizarea potenţialului existent al cercetătorilor din Academia deŞtiinţe a Moldovei, in stransă colaborare cu cei din universităţi, instituteramurale, private etc. din ţară şi peste hotare la ameliorareaculturilor agricole, a liniilor de animale, păsări şi peşte in baza metodelormoderne a selecţiei genetice agrobiotehnologice, a selecţieiclonale la culturile multianuale, a biotehnologiilor agricole şi al.Elaborarea şi implementarea tehnologiilor de obţinere a materiei prime,agricole şi a produselor procesate are menirea să asigure alimentaţiasanogenă, caloric echilibrată a consumatorilor şi in primul randa copiilor, bolnavilor, persoanelor cu regim special de alimentaţie şial.Intensificarea activităţilor de cercetare/inovare in direcţiile strategicede dezvoltare a economiei preponderent a celor prioritare: legumicultura,pomicultura, viticultura, vinificaţia, păstrarea şi/sau procesareaindustrială a materiei prime agricole, relansarea sectoruluizootehnic, finalizarea şi implementarea pe scară largă industrială atehnologiei şi utilajului de obţinere a energiei regenerabile, obţinereasurselor alternative de energie.Programele şi proiectele din sfera cercetare-dezvoltare necesită afi racordate la cele a instituţiilor din Uniunea Europeană, creand infelul acesta premise reale de colaborare eficace in cadrul cluster-ilorinovaţionale, de atragere a mijloacelor financiare atat de necesare laetapa actuală pentru finalizarea şi implementarea lor in economianaţională, de pregătire a cadrelor de inaltă calificare implementandpracticile şcolilor doctorale europene in acest important domeniu.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *