Combaterea buruienilor la cultura florii-soarelui

În lucrarea dată sunt descrise rezultatele cercetărilor efectuate în laboratorul protecţia plantelor în domeniul combaterii buruienilor pe cale chimică la cultura florii-soarelui. La fel este publicată lista erbicidelor utilizate în tehnologia de cultură cu hibrizii rezistenţi la erbicide sintezate pe bază de imazamox şi tribenuron – metil. În rezultatul aplicării erbicidelor la cultura florii-soarelui buruienile mono şi dicotiledonate anuale au fost combătute la nivel de 78,4-100% şi sa obţinut un surplus de producţie de 25,7-45,3%.

Floarea-soarelui este una din principalele culturi oleaginoa­se din R. Moldova care anual este cultivată pe o suprafaţă de 250-300 mii/ha.

În virtutea particularităţilor sale morfologice a culturii, floa­rea-soarelui, posedă un nivel de concurenţă înaltă faţă de majoritatea speciilor de buruieni.

Totodată nivelul pierderilor de recoltă a seminţelor oleagi­noase provocate de concurenţa buruienilor rămîn suficien­te, mai cu seamă atunci cînd buruienile nu sunt combătute în primele 30-35 zile de vegetaţie a culturii, timp suficient ca invazia de buruieni să înăbuşe cultura şi sa epuizeze re­zervele de apă din spaţiul germinativ. Deci, fără tratamente cu erbicide aplicate la sol, sau în perioada de vegetaţie, şan­sele unei combateri satisfăcătoare sunt extrem de reduse, pierderile de producţie putînd depăşi 50-60%.

Buruienile în calitate de problemă accentuată pentru cultu­ra florii-soarelui sunt în primul rînd atît din grupa gramine­elor anuale şi perene (mohorul, pirul tîrîtor ş.a.) cît şi dicoti­ledonate anuale şi perene (ştirul, loboda, zămoşiţă, ridichea sălbatică, curnuţi, pălămidă volbura, ambrozia ş.a.).

Cultura florii-soarelui este una din principalele culturi agri­cole cu un sortiment redus de erbicide avizate în combate­rea buruienilor dicotiledonate. De asemenea, pînă în pre­zent nu este avizat nici un erbicid cu acţiune de distrugere a speciilor de buruieni dicotiledonate perene: pălămida (Cirsium arvense), volbura (Convolvulus arvensis), susai-de-cîmp (Sonchus arvensis).

Avînd în vedere aceste considerente pentru reducerea in­festării cu buruieni anuale şi perene se impune efectuarea corectă şi la epoci optime a tuturor lucrărilor necesare pen­tru cultivarea florii-soarelui. De asemenea pe suprafeţele cu infestare puternică de buruieni dicotiledonate perene cunoscute ca rezistente este necesară utilizarea unei rotaţii eficiente (minimum 5 ani) în scopul reducerii infestării cu speciile de buruieni menţionate.

Existenta a numeroaselor probleme, ca:

  • spectrul diversificat de buruieni;
  • sortimentul redus şi lipsa erbicidelor selective avizate pentru combaterea buruienilor în primul rînd dicotiledonate;
  • evidenţiază faptul că stabilirea unei „strategii optime” de combatere a buruienilor întimpină numeroase probleme privind tehnologia de cultivare a florii-soarelui, în special:

Recomandări practice în lupta cu speciile de buruieni

A. Tratamente preemergente, înainte sau imediat după semănat.

Se recomandă de a efectua tratamentul cu erbicide cu 2-3 substanţă active combinate sau cu combinaţii a diferitor erbicide dotate cu acţiune mixtă asupra celor 2 grupe de buruieni mono şi dicotiledonate. Din grupa preparatelor cu substanţe active combinate fac parte următoarele pro­duse: Gardo Gold 500 SC (3,0-4,0 l/ha) şi Wing P (4,0 l/ha). Combinaţiile de erbicide, se pot realiza în rezervorul de stropit, folosind un erbicid antigraminic şi un erbicid anti­cotiledonic.

Ca erbicid antigraminic se recomandă unul din preparatele: Dual Gold 960 EC (1,3-1,6 l/ha), Frontier 900 EC (1,2-1,4 l/ ha), Stomp 330 EC (3,0-4,0 l/ha), Ştrim 960 EC (1,3-1,6 l/ha), Hosanna 960 EC (1,3-1,6 l/ha).

În calitate de erbicid antidicotiledonatic se recomandă pro­dusele: Racer 250 EC (3-4 l/ha) şi Alinium 240 EC (1,0 l/ha). Tratamentele preemergente efectuate înainte de semăna­tul culturii se recomandă de efectuat în condiţiile primăverii secetoase şi cu încorporarea preparatelor în sol la o adînci­me redusă de 3-4 cm, efectuată concomitent cu ultima lu­crare de pregătire a patului germinativ.

Produsele menţionate pot fi aplicate la cultura florii-soarelui şi după semănatul culturii, dar pînă la apariţia plantulelor, în cazul dat fără încorporare superficială în sol. Preponderent varianta dată se utilizează în cazuri cînd rezervele de umidi­tate în sol sunt suficiente pentru dezvoltarea culturilor.

B. Tratamente postemergente

În perioada de vegetaţie epoca optimă de tratament cu er­bicide postemergente corespunde perioadei cînd plantele florii-soarelui au format 4 maximum 6 frunze.

În cazul predominării în semănături a buruienilor monoco­tiledonate începînd cu faza de 3-4 frunze a buruienilor se aplică unul din preparate antigraminice:

Achiba 50 EC (1,0-2,0 l/ha), Gramian EC (1,0-2,0 l/ha)

Miura Ec (0,8-1,2 l/ha), Tarzan 50 EC (1,0-2,0 l/ha)

Pantera 4 EC (1,0-1,5 l/ha), Aramo 45 (1,2-2,3 l/ha)

Leopard 5 EC (1,0-2,0 l/ha), Hanter 5 EC (1,0-2,0 l/ha) etc.

(vezi Registrul de Stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor permise pentru utilizare în Republica Moldova).

De menţionat că în cazul infestării cu buruieni monocotile­donate perene — Pirul tîrîtor (Agropyron repens), Castreiul mare (Sorghum halepense), Pir-gros (Cynodon dactylon) se aplică doza maximală a acestor erbicide, iar tratamentul se realizează cînd buruienile au înălţime pînă la 10-15 cm.

Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale la floarea-soarelui pînă în prezent este avizat numai produsul Salsa WG 25 g/ha în amestec cu adjuvantul SAS Trend 90 – 200 ml/ha.

În perspectivă pentru combaterea buruienilor mono şi di­cotiledonate sunt propuse 2 preparate cu acţiune erbici­dică (Pledge 50 WP şi Challenge 600 SC) care sunt în pro­ces de testare la hibrizii tradiţionali şi autohtoni a culturii floarea-soarelui. Erbicidele date pot fi aplicate prin stropi­rea solului preemergent (maximum 3 zile după semănat) cu normele de consum: Pledge 50 WP (0,1-0,12 kg/ha) şi Challenge 600 SC (3-6 l/ha), sau în perioada de vegetaţie a culturii (în faza 2-4 frunze adevărate) în dozele: Pledge 50 WP (0,08-0,1 kg/ha) şi Challenge 600 SC (1,5-2,0 l/ha).

La efectuarea testărilor acestor produse în a.2016 sa con­statat că la aplicarea produsului Pledge 50 WP preemergent buruienile monocotiledonate (Mohor spp.), şi în special cele dicotiledonate (loboda, ştir, ridichioară sălbatică ş.a.) au fost combătute la nivel de la 66,7-100%. În perioada de vege­taţie sa înregistrat o combatere totală a buruienilor mono şi cele dicotiledonate de: 61,3-100%. În final sa obţinut un surplus recoltă de 0,26 şi 0,35 t/ha.

În plantaţiile unde sa aplicat produsul Chellenge 600 SC preemergent sa înregistrat o combatere a buruienilor mo­nocotiledonate şi dicotiledonate la nivel de 80,6%. În peri­oada de vegetaţie a culturii produsul dat a avut o eficacitate de combatere totală a buruienilor la nivel de 88,7 şi 80,0%. Surplusul de producţie obţinut în rezultatul combaterii bu­ruienilor a fost la nivel de 0,43-0,45 t/ha.

E necesar de menţionat ca la aplicarea acestor erbicide în perioada de vegetaţie pot temporar (pentru 7 zile) apărea simptome de fitotoxicitate (cum sunt îngălbenirea frunze­lor inferioare) însă care în final nu influenţează negativ asu­pra nivelului de producţie a culturii.

În asolament după aplicarea acestor produse sau în caz de reîn­semînţare se recomandă de semănat numai culturi cerealiere.

Pentru obţinerea unei eficacităţi superioare de combatere a buruienilor din cultura florii-soarelui, e necesar de a respec­ta tehnologia de aplicare a erbicidelor specifice. În caz con­trar pot să apară efecte negative: lipsa eficacităţii şi apariţia simptomelor fitotoxice la plantele de cultură.

Problema îmburuienirii la cultura florii-soarelui în ultimii ani se rezolvă odată cu apariţia sistemelor de cultivare cu utili­zarea hibrizilor dotaţi cu rezistenţa la erbicidele nespecifice culturii florii-soarelui (substanţa activă de tribenuron metil şi imazamox).

C. Tehnologia cu hibrizi rezistenţi la erbicide sulfonil ureice

În ultimii ani au fost testate şi înregistrate în lupta cu bu­ruienile cum sunt: pălămidă, cornuţi, loboda, volbura, ştir ş.a., care sunt cu succes combătute utilizînd în plantaţiile hibrizilor de floarea-soarelui rezistenţi la erbicide pe bază de tribenuron – metil: Express 75 WG – 25-30 g/ha + SAS Trend 90 – 200 ml/ha, Expert 750 WG 30-50 g/ha + SAS Duet – 250 ml/ha, Groznîi WG 30-50 g/ha + SAS Talant 200 ml/ha, Rimax 750 WG 25-30 g/ha.

Avantajul utilizării tehnologiei de erbicidare cu preparate­le menţionate constă în lipsa fenomenului de fitotoxicitate pentru culturile ce urmează în rotaţie.

Tratamentul semănăturilor cu erbicidele din grupa sulfonil ureice se efectuează cînd plantele culturii se află în faza de 2-8 frunze (concomitent cu fazele iniţiale de dezvoltare a buruienilor).

D. Tehnologia cu hibrizii rezistenţi la erbicide sintezate pe bază de imazamox constă în faptul ca sunt combătute atît buruienile anuale dicotiledonate, cît şi monocotiledonate, dar suplimentar şi planta – parazită lupoaia (Orobanche cu­mana), des înregistrată în culturile floarea-soarelui, mai ales în sudul ţării. Pentru combaterea buruienilor mono – şi di­cotiledonate anuale pînă în prezent au fost creaţi hibrizi re­zistenţi pentru utilizarea erbicidelor: Listego (1,0-2,0 l/ha), Paradox XL (0,3 l/ha), Pulsar 40 (1,0-1,2 l/ha), Saltus 80 SL (0,4-0,5 l/ha). Prin utilizarea acestor preparate sunt contro­late eficient buruienile dicotiledonate anuale ca: Loboda, ştirul, cornuţi, ridichioară sălbatică şi monocotiledonate anuale mohor şi altele. Buruienile dicotiledonate perene ca: pălămida volbură sunt controlate mai modest (50,0%). E necesar de menţionat ca la utilizarea erbicidelor pe bază de imazamox, trebuie să se ţină seama de specificul rotaţiei culturilor în asolament datorită remanenţelor acestei sub­stanţă activă în sol.

Tehnologia prezentată presupune că după utilizarea aces­tor erbicide în anul următor se pot semăna toate culturile agricole, cu excepţia sfeclei de zahăr şi rapiţă. Totodată în anii secetoşi cînd se înregistrează un regim de precipitaţii foarte scăzut sau în condiţiile în care nu sau putut efectua lucrările solului în bune condiţii pot apărea fenomene de fitotoxicitate asupra culturilor păioase, culturi care în mod normal urmează după cultura de floarea-soarelui.

În rezultatul aplicării acestor produse la cultura florii-soa­relui în medie pe 3 ani de testări sa înregistrat o scădere a numărului de buruieni de la 78,4 pînă la 100%.

În consecinţa producţia florii-soarelui se caracterizează cu surplus de producţie faţă de martor (neprelucrat cu erbici­de) la nivel de 45,3-25,7%.

Mihai Andrei
IP Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *