Controlul semincer – verigă importantă În obținerea roadelor bogate

     E bine cunoscut faptul că pentru obținerea recoltelor înalte de calitate superioară se cere de îndeplinit un șir de restricții tehnologice ce creaza un lanț important ce trebuie monitorizat.Prima verigă din acest lanț este sămînța care este elemantul de bază în oținerea recoltelor bogate.

     Sămînța este materialul de înmulțire a plantelor, în popor această măsură agrofitotehniocă este exprimată în zicala “Ce semeni, aceea culegi”. Dacă semințele sunt de calita­te, răsar plante mai viguroase, lanul este uniform și fără goluri, plantele se caracterizează prin rezistența la atacul bolilor și dăunătorilor, se obțin recolte mari. Gospodăriile trebuie să organizeze rațional producerea semințelor, să obțină anual cantitatea necesară de semințe de calitate înaltă la toate culturile în vederea asigurării depline a su­prafețelor însămînțate.

     Oricît de valoroase ar fi semințele unui anumit soi cu timpul mai ales dacă nu sînt respectate îndeajuns măsurile agroteh­nice ele își perd calitățile înrăutățindu-se treptat. Deaceea materialul de semănat trebuie de reînoit periodic cu semin­țele de acelaș soi, dar mai pure și cu calități mai bune.

     Gospodăriile agricole seamănă semințe de fiecare soi pe lo­turi special, pentru a obține semințe în condițiile unei agro­tehnici superioare și pentru a reînoi la timp soiul pe toate cîmpurile gospodăriei. Fiecare soi raionat poate să dea recol­te bogate numai dacă materialul semănat are calități seminal avansate și corespund cerințelor stabilite. În raionul Hîncești de inspecția semințelor se ocupă Mihalachi Andrei care este și șef de secție Sănătatea Plantelor și Control Semincer unde sunt înregistrate 5 gospodării semincere. SRL ”Catiobîr” sa­tul Calmațui se ocupă cu producerea porumbului semincer soi Porumbeni 461 MRF-20ha. SRL ”Dalivat –Trans” dispune de cîmpuri semincere ai culturilor de: Lucernă-Ilan – 6 ha, Porumb-MTI 360 MRF – 7,5 ha, Zbruch MRF-7,5 ha, Monica – 5ha. SRL „Zimagro-Plus” satul Cărpineni – porumb: Porum­beni 457 MRF-75 ha, Porumbeni 450 MRF – 25 ha. SRL „Ge­antal – Agro” satul Crasnoarmeiscoe: Porumb semincer – Po­rumbeni 459 MRF – 10 ha.

     CAP „Agrosargal” satul Sărata-Galbenă, griu de toamnă: Lăutar –100 ha, Baștina – 150 ha, Căpriana – 180 ha, Vatra – 130 ha.

Principalii indici ai calității semințelor

     Puritatea semințelor: o sămînță bună trebuie să fie curată, adică să nu conțină corpuri străine (semințe de buruieni sau de alte plante de cultură sau corpuri inerte etc.., facultatea germinativă, umeditatea, o anumită greutate, de asemenea uniformitatea mărimii și a greutății. Sămînța nu trebuie să fie infectată de boli și dăunători.

     Controlul calității semințelor se efectuiază în laboratoarele de stat pentru controlul semințelor. În acest scop la începutul ier­nii și primăverii cît și vara în ce privește culturile de toamnă, în toate gospodăriile se iau probe medii din fiecare partidă de semințe. Toate aceste responsabilități cu privire la prelavarea probelor pentru analiza probelor de laborator, etichetare cît și controlul pe parcursul perioadei de vegetație, verificarea amplasării loturilor semincere, controlul aplicării tehnologiilor specific diferitelor soiuri, verificarea purității biologice, con­trolul loturilor de hibridare îi revine inspectorului semincer al secției Sănătatea Plantelor și Control Semincer din cadrul Di­recțiilor Raionale pentru Siguranța Alimentelor.

     Aprecierea de bază a calității semănatului se efectuiază după răsărirea plantelor. Atunci se ia în considerare desimea și uni­formitatea plantelor în rînduri, liniaritatea, lipsa greșurilor ș.a.

     Producerea și înmulțirea semințelor trebuie să se desfășoare în continuu, deoarece sectorul de producție are nevoie de aces­tea în permanență. În acest context controlul semincer este o necesitate indiscutabilă întru obținerea semințelor de calitate.

     Despre controlul semințelor datează încă din timpuri stră­vechi din anul 1869 cînd marele savant botanist și fitoteh­ nician german, Fridrih-Nobbe, a organizat în Saxonia prima stațiune de control a semințelor în lume.

     Următoarea stațiune de control a semințelor este deschisă la 2 decembrie 1877 în grădina botanică principală din Pe­tersburg. Fondatorul ei a fost profesorul Alexandr Fiodoro­vici Batalin. În 1906 a început să funcționeze stațiunea de control a semințelor din Harkov. La începutul primului război mondial în Rusia existau deja peste 50 întreprinderi de con­trol al semințelor.

     În prezent în Republica Moldova responsabil de control se­mincer este Direcția Control Semincer din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. ANSA, în conformi­tate cu art.5 din legea despre semințe nr.68 din 05.04.2013, este o autoritate administrativă, subordonată Guvernului Republicii Moldova, care implimentează politicile de Stat în domeniul producerii, prelucrării, controlul calității și co­mercializării semințelor, efectuiază în scop de certificare a semințelor, inspecții în cîmp pentru a stabili corespunderea identității soiului, purității biologice, valorii culturale, stării fitosanitare.

     În 32 de subdiviziuni teritoriale activează puncte de verifi­care a calității semințelor, aceste puncte lipsesc în raioane­le Strășeni, Basarabeasca, Nisporeni, Hîncești, Dubăsari care sunt deservite de punctele din mun. Chișinău și r-nele Cimiș­lia și Criuleni.

     Subdiviziunile teritoriale, în calitatea lor de instituții publice abilitate și pentru gestionarea managmentului semințelor și materialului săditor au sarcini directe pentru efectuarea con­trolului, certificării identității și a calității semințelor, partici­pă nemijlocit la înregistrarea, supravegherea și monitoriza­rea agenților economici producători și furnizori de semințe și material săditor la toate etapele producerii, prelucrării și comercializării acționînd în următoarele direcții.

     Verifică condițiile de înregistrare a agenților economici pen­tru producerea sau prelucrarea, comercializarea semințelor și a materialului săditor prin întocmirea unui proces verbal în care propune sau respinge înregistrarea agentului econo­mic, deasemenea propun sistarea activității în cazul încălcării Legii despre semințe nr.68 din 05.04.2013.

     Elaborarea programelor anuale de multiplicare, pe specii, so­iuri și categorii biologice, în baza declarațiilor de multiplicare ale agenților economici înregistrați cît și exercitarea controa­lelor specifice în scopul menținerii calității semințelor la toate verigele de înmulțire prin personal desemnat de autoritatea oficial națională (ordin anual ANSA privind inspecțiile sectoa­relor de producere a semințelor și materialului săditor).

     Certificarea finală a semințelor și materialului săditor în baza declarațiilor de certificare ale agenților economici înregistrați respectiv și a eșantioanelor prelevate de personalul abilitat al instituției, precum și a rezultatelor testării oficiale realizate în laborator, prin metodici și tehnici de lucru standartizate.

     Monitorizarea agenților economici pe parcursul desfășurării activităților specifice pentru care sunt înregistrați, în scopul asigurării legalității acestora, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Codul Contravențional.

     Practica internațională demonstrează că materialul semincer din circuitul comercial este certificat în laboratoare pentru testarea semințelor acreditate.În Republica Moldova, începînd cu anul 2009 activează Între­prinderea de Stat “Centru de Stat pentru Certificarea Materi­alului Semincer”, care are un laborator acreditat pentru testa­rea semințelor în conformitate cu cerințele Standartului SM SREN ISO/CEI 17025:2006 și acreditarea internațională-ISTA.

     De subliniat că actualele inspecții de stat a semințelor în­făptuiesc un lucru mare, contribuind la obținerea recoltelor înalte și la sporirea productivității muncii în agricultură. Ele închee lucrul multianual al amelioratorului și producătorului de semințe prin determinarea calităților de semănat ale ma­terialului săditor și îl aprobă pentru utilizare, dacă corespun­de cerințelor standartului de stat. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *