SISTEMUL DE FERTILIZARE ÎN CADRUL ASOLAMENTULUI

Aplicarea îngrășămintelor este cel mai important mijloc de restituire a elementelor nutritive asimilate din sol prin plante, un mijloc de echilibrare a conținutului solului în aseste elemente în raport cu necesitățile plantelor în perioada vegetației. Utilizarea îngrășămintelor în funcție de însușirile solului, necesarul de substanțe nutritive al plantelor și însușirile lor fizico-chimice la sporirea cantitativă și calitativă a producției. Îngrășămintele organice și minerale au o influență pozitivă asupra fertilității generale a solului și însușirilor lui fizice.

Eficiența lor depinde în mare măsură de tipul solului, de capacitatea de valorificare a lor din partea soiurilor și hibrizilor plantelor cultivate, de cantitatea de precipitații și regimul apei din sol, precum și alți factori secundari. Refacerea fertilității solului, prin aplicarea îngrășămintelor este variată. Aplicarea îngrășămintelor la culturile tehnice este mai eficientă decât la cereale. Împortant este de a fertiliza solul pentru toate culturile după cerințele specifice. Solurile Moldovei sunt relativ bogate în elemente nutritive, însă pentru obținerea unor recolte scontate este necesar a spori fertilitatea solului prin aplicarea îngrășămintelor organice și minerale. Gruparea solurilor Moldovei după parametri indicilor agrochmici este prezentată în tabelul 1.

Humusul este indicile principal al fertilității solului, sursa și depozitul de elemente nutretive ale plantelor. Drept rezultat al microorganismelor, humusul se mineralizează elibirând azotul, fosforul, sulful și alte elemente. În ultimii 120 de ani în urma mineralizării naturale din stratul arabil s-a perdut cira 40-45% din rezervele inițiale de humus. Conținutul de humus permite agricultorului să determine doza și periodicitatea de aplicare a îngrășămintelor organice. Capacitatea de nitrificare a solului caracterizează viteza de mineralizare a azotului organic, care este în funcție de cantitatea de humus și calitatea resturilor vegetale. Parametrii capacității de nitrificare și ai conținutului de azot nitric în stratul activ al solului la momentul cercetărilor agrochimice servesc drept bază pentru prognoza regimului azotului în perioada de vegetație a plantelor de cultură.

Cantitatea de azot mineral în stratul radicular (Nmin) în anumite faze de creștere și de dezvoltare a plantelor servește pentru calcularea dozelor de azot în vederea optimizării nutriției plantelor cu azot în perioada de vegetație. Conținutul de fosfor mobil din sol este o caracteristică de bază a fertilității soluliu. Majoritatea solurilor din Moldova în condițiile naturale se caracterizează printr-un conținut scăzut al acestuia, necesar pentru obținerea recoltelor înalte și stabile. În sol conținutul de fosfor mobil este foarte variabil: de la 0,6-1,5 mg în solurile erodate până la 6-8 mg/100 g în solurile aluviale sau sistematic fertilizate. Cartograma agrochimică a conținutului de fosfor mobil și a potasiului schimbător permute a concretiza dozele de îngrășăminte cu fosfor și potasiu, recomandate de instituțiile de cercetări științifice, în funcție de conținutul lor în sol.

Fertilizarea cu microelemente (fertilizarea solului, tratarea semințelor sau aplicarea foliară) asigurăun spor semnificativ al recoltei și majorarea calității producției. Conținutul formelor mobile de microelemente în sol poate fi reglat prin aplicarea microîngrășămintelor. Aplicarea unui sistem de fertilizare științific va permite agricultorilor să folosească rațional îngrășămintele și să obțină sporuri de producție eficiente. S-a stabilit că folosirea rațională a îngrășămintelor asigură un spor de recoltă de 35 – 40 la sută. Plantele necesită pentru nutriţia lor un număr mare de elemente nutritive (în cenuşa plantelor se găsesc toate elementele minerale existente în litosferă), care provin fie direct din minerale, fie din mineralizarea substanţelor organice din sol. Totuşi, numai câteva sunt necesare pentru viaţa plantelor, care se grupiază, în funcţie de compoziţia plantelor în: — macroelemente, necesare plantelor în cantităţi mari (> 0.01% din substanţa uscată): carbon (C), oxigen (O), hidrogen (H), azot (N), fosfor (P), potasiu (K), calciu (Ca), magneziu (Mg), sulf (S), sodiu (Na); — microelemente, necesare în cantităţi mai mici (0.01– 0.00001%): fier (Fe), mangan (Mn), cupru (Cu), zinc (Zn), bor (B), molibden (Mo), cobalt (Co), vanadiu (Va), şi clor (Cl) etc. Cunoaşterea rolului acestor elemente în viaţa plantelor dă unele sugestii privind aplicarea lor sub formă de îngrăşăminte, cantitatea necesară fiecărei plante şi fazele de vegeFoto 1. Sol bogat în humus și elemente nutritive taţie când acestea au nevoie de ele.

Îngrăşămintele trebuie să conţină elemente nutritive într-o formă cât mai accesibilă plantelor. Substanţele nutritive din îngrăşămintele organice devin accesibile plantelor după mineralizarea substanţelor organice, proces care depinde de rata de descompunere (mineralizare). Pentru practicarea unei agriculturi raționale, este necesar ca periodic (la 3-5 ani) să se efectueze cartarea agrochimică a solului. Prin aceasta se poate cunoaște ce elemente nutritive pot pune solul la dispoziția plantelor și cât mai trebuie să aplicăm pentru realizarea unui anumit nivel de producție. Cunoscând pH-ul solului știm dacă este necesar să aplicăm amendamente, știm ce tipuri de îngrășăminte să aplicăm, ce culturi se pretează în funcție de reacția solului etc.

De asemenea, este necesar să cunoaştem următoarele: a) Conținutul în humus este de dorit să fie mai mare de 4%, deoarece prin mineralizare el pune la dispoziția plantelor, în primul rând, azotul necesar pe tot parcursul vegetației. Totodată, împreună cu argila el asigură unirea particulelor elementare de sol în agregate structurale. Fiecare procent de humus asigură anual 20 — 25 kg de azot/ha; b) Nivelul fosforului mobil din sol să fie 8-16 mg P2O5/100 g de sol, cunoscând că fiecare 1 mg P2O5/100 g de sol echivalează cu 7 kg/ha P2O5; c) Nivelul potasiului din sol să fie de 16-24 mg K2O/100 g de sol, fiecare 1 mg K2O/100 g de sol echivalând cu 13 kg/ha K2O; d) Reacția solului, exprimată prin pH, să fie de 6,5-7,2 când este corespunzătoare majorității culturilor agricole; e) Consumul specific de elemente nutritive diferă de la un grup de plante la altul, de la o specie la alta şi chiar de la o varietate la alta, fiind diferite şi pe parcursul dezvoltării plantelor de la o fenofază la alta. Dozele optime de îngrășăminte locale și minerale pentru principalele culturi agricole sunt prezentate în tabelul 2. Gunoiul de grajd se aplicăîn doze de 40 – 60 t/ha, în primul rând, la cultivarea sfeclei pentru zahăr și a celei furajere, a porumbului pentru boabe. La aplicarea gunoiului de grajd doza de azot nu va depăși 170 -210 kg/ha. La fertilizarea de bază se aplică doze optime de azot și de fosfor, care asigură nutriția minerală pe parcursul întregii perioade de vegetație a culturilor agricole. În cazul în care îngrășămintele cu azot nu au fost folosite la lucrarea de bază a solului, ele se vor aplica primăvara înainte de semănat sau în calitate de nutriție minerală în perioada de vegetație.

În scopul obținerii unor recolte înalte de lucernă la lucrarea de bază a solului se încorporează doze înalte de fosfor (P180) în rezervă, astfel ca plantele să se asigure cu acest element nutritiv pe parcursul a 3-4 ani. Odată cu semănatul local se încorporează fosfor în doze de P20. Fertilizarea suplimentară cu azot se efectuează primăvara devreme la cultivarea grâului de toamnă, orzului, ierburilor perine. Sistemele de fertilizare optime a culturilor agricole în asolamentele de câmp în funcție de zona pedoclimatică sunt expuse în tabelele 3 — 5. Fertilitatea solului este legată de consumul de îngrășăminte. Peste jumatate din solurile Moldovei au o fertilitate redusă și foarte redusă în aceste condiții nivelul producțiilor autohtone abia atinge 40% din media U E. Multe dintre tarile membre UE acordă un sprijin semnificativ fermierilor pentru ca ei să poată investi mai mult în îngrășăminte. Primul lucru care trebuie facut la noi este subvenționarea fosforului. În lipsa acestui element, în zadar irigăm sau dăm cu azot pentru că nu avem cum să obținem producții remarcabile. La noi doar exploatațiile mari conduse de specialiști țin cont de planul de fertilizare bazat pe cartarea agrochimă și că majoritatea agricultorilor, chiar dacă știu de existența unor studii ale solului, fie nu-și pot permite să fertilizeze, fie abordează neștiințific acest aspect. Acesta este motivul pentru care la noi consumul de îngrășăminte este atat de redus: 35-40 kg NPK la hectar comparativ cu 91 kg cat este media mondială, cu 270 kg care se dau la nivelul UE-15 sau cu 130 kg — media UE-27. Planul de fertilizare — instrument de gestionare și control a folosirii îngrășămintelor.

El este un instrument util atât pentru stabilirea dozelor de îngrăşăminte organice şi minerale cât şi pentru luarea unor decizii economice legate de procurarea necesarului cantitativ şi calitativ de îngrăşăminte minerale sau organice (în cazul în care unitatea nu dispune de suficiente rezerve proprii). La nivelul unei exploatații agricole, planul de fertilizare permite atingerea urmatoarelor obiective: — calculul anual al necesarului de elemente nutritive (în principal NPK), pentru fiecare cultură (existentă sau care urmează să fie instalată) prin aplicarea unor modele de calcul care să ţină cont de principiile unei fertilizări raţionale, de sistemul de culturi existent în unitate (anuale, pomi, viţă de vie, pășuni, fâneţe) şi de nivelul producţiilor planificate. — stabilirea cantităţilor de îngrăşăminte organice existente sau posibil de produs în gospodărie în cursul anului agricol respectiv, a dozelor de îngrăşăminte posibil de aplicat, pe culturi şi parcele de fertilizare, precum şi a dozelor de îngrăşăminte chimice pentru completare până la nivelul necesarului estimat prin calcul; — verificarea periodică (anual sau la 4-5 ani) a situaţiei agrochimice a solurilor pe baza balanţei intrărilor şi ieşirilor din sistem (cantităţile de nutrienţi introduse în sol minus cantităţile de nutrienţi exportate cu recolta), poate furniza informaţii utile privind conservarea, ameliorare sau diminuarea asigurării solurilor de sub culturi cu NPK (la dorinţă şi cu alţi nutrienţi) precum şi pentru evaluarea riscului de poluare a apelor cu nutrienţi de origine agricolă (în special cu nitraţi, posibil și cu compuși ai fosforului); — furnizarea de informaţii necesare pentru alcătuirea planului de fertilizare pentru anul agricol următor.

 

Dumitru M ș.a. Cod de Bune Practici agricole, vol.1, Ed. Expert, Bucureşti, 2003. Gumovschi A.Principalele cauze ale micșorării eficienței îngrășămintelor. Revista Lider Agro Nr. 12 decembrie 2014, p. 28-29. Gumovschi A. Îngrășăminte pe baza de deșeuri și îngrășăminte organice: Un nou regulament CE pentru a stimula utilizarea acestora și în Republica Moldova. Revista „Managementul Deșeurilor”, nr.4, Chișinău, decembrie 2016. p. 22-24. Mihailevschi M., Gumovschi A., Olmada V. Cartea conducătorului brigăzii de câmp (sub redacția Gumovschi A) „Сartea moldovenească”, Chişinău, 1989, 386 p. Pripa G. Problema fosforului în agricultura Republicii Moldova. Revista Akademos 3/2018, p. 48-53. Toma S., Gumovschi A., Andrieș S., Babuc V., ș.a. Aplicarea îngrăşămintelor în agricultura durabilă. Chişinău, Ştiinţa, 2008

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *