Evaluarea potenţialului turistic vitivinicol a Republicii Moldova

Boris Gaina, Academician, prof. Academia de ştiinţe a Moldovei.

Potenţialul turistic al Republicii Moldova, este foarte va­riat, oferind o paletă largă de atracţii turistice. Turismul vitivinicol reprezintă unul dintre sectoarele prioritare ale agroturismului naţional, care prin resursele sale şi prin interconexiunile cu celelalte ramuri ale economiei naţi­onale, constituie un factor important pentru progresul economic. Valorificarea eficientă a turismului vitivinicol în interesul economiei naţionale reprezintă o şansa de dez­voltare a Republicii Moldova.

În toamna anului 2004 a apărut Itinerarul turistic vinicol al Moldovei cu cele 6 rute selectate şi argumentate minuţios (Gaina B., Dabija N. 2004). În acest arsenal din patrimoniul cultural general al ţării au fost evidenţiate cunoscutele la acea vreme entităţi vinicole. „Cricova SA”, Combinatul de vi­nuri „Mileştii Mici”, „Purcari”, „Barza albă ”(Bălţi), „Cojuşna”, „Ciumai”, „Aur vin” (Vulcăneşti).

Actualmente acest itinerar turistic vitivinicol a evaluat consi­derabil în primul rând completând vizitele la crame, beciuri şi galerii subterane cu completarea colecţiilor de vinuri liniş­tite, vinuri spumante şi divinuri la Chateau Vartely (Orhei), Fautor (Tigheci), Garling (Ungheni), Vinăria din Vale (Slobozia mare), Vierul Vin (s.Burlacu r-nul Cahul), Asconi (Puhoi), Vinăria Calaraşi, Castelul Mimi (Anenii Noi), Cimişlia Wineries, Shervin (Ialoveni), Maurt (Chişinău-Nisporeni), Kazayak Vin, Migdal P (Chişinău-Cojuşna), Lion Gri (Chisinau), Mold Nord (Făleşti), Struguraş (Nisporeni), Sălcuţa (Căuşeni), Suvorov Vin (Cahul) şi altele.

Un exemplu elocvent de înaltă cultură vitivinicolă îl prezintă unităţile de producţie de calitate înaltă a Asociaţiei micilor producători: Et cetera (Crocmaz), Mezalimpe (Ştefan Vodă), Pelican negru (Olanesti), Minis terrios (Chişinău), Vinăria Poiana (Ulmu) şi altele.

La vizitele captivante în colecţii, hale de producţie s-au ataşat şi prezentările plantaţiilor industriale (100-200 ha) şi mijlocii (10-20 ha) de viţe de vie, ocupate cu varietăţi europene din specia Vitis vinifera L. (Chardonnay, Sauvignon, Riesling de Rhin, Muscat Ottonel-albe, Merlot, Cabarnet-Sauvignon, Pino noir – roşii), dar şi din cele autohtone clasice (Feteasca albă, Feteasca neagră, Rara neagră) şi soiuri noi, din selecţie naţională (Legenda, Riton Luminiţa, Viorica, Muscat de Ialoveni şi alt.)

Turiştii invitaţi de peste hotare, precum şi mulţi din ţară vizitea­ză cu un viu interes plantaţiile „Cricova” SA din r-nul Criuleni şi cele din r-nul Gahul (Luceşti), „Vnăria din Vale (Burlacu şi Slobozia Mare), „Mileştii Mici”, „Cojuşna Vin”, „Chateau Vartely”, Maurt (Nisporeni), „Vinuri de Comrat”, „Garling”, „Salcuţa”, „Purcari”, „Migdal P”, „Kazayak Vin”, „Călăraşi Vin”, „Asconi” şi multe altele, care sunt valorificate la un nivel înalt agrotehno­logic, similare cu cele din ţările vitivinicole europene.

Un alt obiect al turismului vitivinicol sunt entităţile pepini­eristice moderne, reutilate cu cel mai performant utilaj, în­zestrate cu cele mai progresive procedee de altoite – strati­ficarea- călire-plantare-îngrijire, precum sunt „Coşuşna Vin”, „Elvitis-Com” şi altele.

Oaspeţii ţării Moldova participă masiv la sărbătorile naţiona­le „Ziua naţională a vinului” la Chişinău şi în Centrele vinicole din ţară (octombrie a fiecărui an), Vernisajul vinului (în fie­care semestru a anului) organizat de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, Expoziţia Internaţională „Vin Moldova”, organizată la Chişinău de Uniunea Oenologilor şi Poliproject Exhibitions SRL, Sărbătoarea Strugurului de masă (Cimişlia, septembrie a fiecărui an) etc.

Actualmente sunt disponibile pentru vizitatori şi unităţile statu­lui, care oferă importante servicii viticultorilor şi vinificatorilor în analiza strugurilor şi vinurilor: Centrul Naţional pentru Verificare Producţiei Alcoolice, Centrul de Enologie a Universităţii Tehnice din Moldova, Laboratorul de Control al Calităţii Producţiei Vitivinicole din Institutul Ştiinţifico-Practic pentru Horticultură şi Tehnologii Alimentare. La Academia de Ştiinţe a Moldovei în Institutul de Genetică a fost creată Colecţia Vitis de viţă de vie cu varietăţile Regiunii Balcanice şi Marea Neagră, care alături de alte colecţii din ţară, prezintă un vast interes intelectual. O importantă rezervă în intensificarea fluxului turistic îl prezintă itinerarul rutelor Romănia-Moldova-Ucraina, ultima cu centre­le turistice renumite: Mucacevo, Cernăuţi, Şabo-Sergheevca, Odessa ( Institutul Viei şi Vinului V. Tairov, multiple mari fabrici de vin , şampanie şi cognac), Kiev şi al.

Colaborarea moldo-română în domeniul vizat oferă mari oportunităţi,care vor permite ca partea moldavă să valorifi­ce practici din experienţa colegilor români, iar împreună să creeze rute mixte turistice cu cele mai atractive centre din Romănia şi Moldova. Mari rezerve nevalorificate sunt in cola­borarea noastră turistică vitivinicola cu Federaţia Rusă, fluxul de turişti ai carea creşte actualmente simţitor.

Printre problemele cele mai astringente în dinamizarea turis­mului vitivinicol se află: ameliorarea climatului financiar, îm­bunătăţirea infrastructurilor, drumurilor, căilor de acces, ridi­carea nivelului sanitar al traseelor şi agropensiunilor, pregăti­rea cadrelor, sporirea calităţii serviciilor de orice gen (cazare, traduceri, alimentaţie, schimb valutar, degustaţii , procurări de suvenire şi cadouri etc.).

Bibliografie:

  1. Gaina B., Dabija N. Etinerare turistice din Republica Moldova. PNUD, 2004, 24 pag.
  2. Tălângă C. Turism rural. Note de curs. Universitatea Bucureşti. Ed. Credis, 2010, 42 pag.
  3. Gaina B., Alexandrov E. Pagini din istoria şi actualitatea viti­culturii. Ed. Lexon-Plus. Chişinău, 2015, pag. 265

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *